Papuri Sa Diyos

Papuri sa Diyos
Papuri sa Diyos
Papuri sa Diyos
Sa kaitaasan
At sa lupa'y kapayapaan
At sa lupa'y kapayapaan
Sa mga taong kinalulugdan niya
Pinupuri ka namin, dirangal ka namin
Sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin
Pinasasalamatan ka namin
Dahil sa dakila mong angking kapurihan

Panginoong Diyos
Hari ng Langit
Diyos Amang makapangyarihan sa lahat
Panginoong Hesukristo
Bugtong na Anak
Panginoong Diyos
Kordero ng Diyos
Anak ng Ama

Papuri sa Diyos
Papuri sa Diyos
Papuri sa Diyos
Sa kaitaasan
At sa lupa'y kapayapaan
At sa lupa'y kapayapaan
Sa mga taong kinalulugdan niya
Pinupuri ka namin, dirangal ka namin
Sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin
Pinasasalamatan ka namin
Dahil sa dakila mong angking kapurihan

Panginoong Diyos
Hari ng Langit
Diyos Amang makapangyarihan sa lahat
Panginoong Hesukristo
Bugtong na Anak
Panginoong Diyos
Kordero ng Diyos
Anak ng Ama

Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan
Maawa ka, maawa ka, sa amin
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan
Ng sanlibutan
Tanggapin mo ang aming kahilingan
Tanggapin mo ang aming kahilingan
Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama
Maawa ka, maawa ka
Sa amin

Sapagkat ikaw lamang ang banal
At ang kataas-taasan
Ikaw lamang o Hesukristo
Ang Panginoon
Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan
Ng Diyos Ama Amen
Ng Diyos Ama AmenCredits
Writer(s): Manoling V. Francisco Sj, Traditional
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link