Maula

मौला
मौला
वो-हो-हो-हो-ओ-ओ
वो-हो-हो-हो-ओ-ओ

मुझको बता मेरा दर है कहाँ मौला?
मुझको बता मेरा दर है कहाँ मौला?
ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਮੈਂ ਫ਼ਿਰਦਾ ਰਵਾਂ ਕਿੰਨਾ?
ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਮੌਲਾ, ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਮੌਲਾ

मुझको बता मेरा दर है कहाँ मौला?
मुझको बता मेरा दर है कहाँ मौला?
ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਮੈਂ ਫ਼ਿਰਦਾ ਰਵਾਂ ਕਿੰਨਾ?
ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਮੌਲਾ, ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਮੌਲਾ

रूह को तू हवा, बस तू ही आब है
रूह को तू हवा, बस तू ही आब है
इस नज़र को तो तेरा ही ख़ाब है
इस नज़र को तो सिर्फ़ तेरा ही ख़ाब है

मुझको बता मेरा दर है कहाँ मौला?
मुझको बता मेरा दर है कहाँ मौला?
ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਮੈਂ ਫ਼ਿਰਦਾ ਰਵਾਂ ਕਿੰਨਾ?
ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਮੈਂ ਫ਼ਿਰਦਾ ਰਵਾਂ ਕਿੰਨਾ?

ਜੋਗੀ ਬਣਾ

शोर क्यूँ कर रही यहाँ हर एक ज़ुबाँ?
शोर क्यूँ कर रही यहाँ हर एक ज़ुबाँ?
नाम तेरा कहाँ गुमशुदा-गुमशुदा?
नाम तेरा कहाँ गुमशुदा-गुमशुदा?

मुझको बता मेरा दर है कहाँ मौला?
मुझको बता मेरा दर है कहाँ मौला?
ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਮੈਂ ਫ਼ਿਰਦਾ ਰਵਾਂ ਕਿੰਨਾ?
ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਮੈਂ ਫ਼ਿਰਦਾ ਰਵਾਂ ਕਿੰਨਾ?

ਜੋਗੀ ਬਣਾ मौला, ਜੋਗੀ ਬਣਾ मौला
ਜੋਗੀ ਬਣਾ मौला, ਜੋਗੀ ਬਣਾ मौला
ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਮੈਂ ਫ਼ਿਰਦਾ ਰਵਾਂ ਕਿੰਨਾ?
ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਮੈਂ ਫ਼ਿਰਦਾ ਰਵਾਂ ਕਿੰਨਾ?

मुझको बता मेरा दर है कहाँ मौला?
मुझको बता मेरा दर है कहाँ मौला? (मौला)
ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਮੈਂ ਫ਼ਿਰਦਾ ਰਵਾਂ ਕਿੰਨਾ? (मौला, मौला, मौला)
ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਮੈਂ ਫ਼ਿਰਦਾ ਰਵਾਂ ਕਿੰਨਾ? (मौला, मौला, मौला)Credits
Writer(s): Sachin Gupta
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link