Tunak Tunak Tun

ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਦਾ ਦਾ ਦਾ
ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਦਾ ਦਾ ਦਾ
ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਦਾ ਦਾ ਦਾ
ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਦਾ ਦਾ ਦਾ
ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਦਾ ਦਾ ਦਾ

ਧੋਲਣਾ ਵਜੇ ਤੁਮਬੇ ਵਲ ਤਾਰ, ਸੂਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪੁਕਰ, ਆਜਾ ਕਰਲੇ ਪ੍ਯਾਰ
ਧੋਲਣਾ ਵਜੇ ਤੁਮਬੇ ਵਲ ਤਾਰ, ਸੂਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪੁਕਰ, ਆਜਾ ਕਰਲੇ ਪ੍ਯਾਰ
ਧੋਲਣਾ ਵਜੇ ਤੁਮਬੇ ਵਲ ਤਾਰ, ਸੂਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪੁਕਰ, ਆਜਾ ਕਰਲੇ ਪ੍ਯਾਰ
ਧੋਲਣਾ ਵਜੇ ਤੁਮਬੇ ਵਲ ਤਾਰ, ਸੂਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪੁਕਰ, ਆਜਾ ਕਰਲੇ ਪ੍ਯਾਰ
ਧੋਲਣਾ...

ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਦਾ ਦਾ ਦਾ
ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਦਾ ਦਾ ਦਾ
ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਦਾ ਦਾ ਦਾ
ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਦਾ ਦਾ ਦਾ

ਦੁਨਿਯਾ ਯਾਰਾ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗਿ ਨਾਲ ਪੈਡਿ ਨਯੇ ਛੰਗਿ
ਦੁਨਿਯਾ ਯਾਰਾ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗਿ ਨਾਲ ਪੈਡਿ ਨਯੇ ਛੰਗਿ
ਦੁਨਿਯਾ ਯਾਰਾ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗਿ ਨਾਲ ਪੈਡਿ ਨਯੇ ਛੰਗਿ
ਦੁਨਿਯਾ ਯਾਰਾ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗਿ ਨਾਲ ਪੈਡਿ ਨਯੇ ਛੰਗਿ
ਸੂ਼ਣ ਯਾਰਾ ਬੋਲੇ ਏਕ ਤਾਰਾ ਮੇਹਨਦੀ ਦਾ ਯਾਰਾ

ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਦਾ ਦਾ ਦਾ
ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਦਾ ਦਾ ਦਾ
ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਦਾ ਦਾ ਦਾ
ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਦਾ ਦਾ ਦਾ

ਧੋਲਣਾ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਲ ਹੱਸ, ਮੈਨੂ ਦਿਲ ਵੱਲੀ ਦੱਸ, ਨਹਿਂ ਤਾਨ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬੱਸ
ਧੋਲਣਾ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਲ ਹੱਸ, ਮੈਨੂ ਦਿਲ ਵੱਲੀ ਦੱਸ, ਨਹਿਂ ਤਾਨ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬੱਸ
ਧੋਲਣਾ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਲ ਹੱਸ, ਮੈਨੂ ਦਿਲ ਵੱਲੀ ਦੱਸ, ਨਹਿਂ ਤਾਨ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬੱਸ
ਧੋਲਣਾ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਲ ਹੱਸ, ਮੈਨੂ ਦਿਲ ਵੱਲੀ ਦੱਸ, ਨਹਿਂ ਤਾਨ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬੱਸ
ਧੋਲਣਾ...

ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਦਾ ਦਾ ਦਾ
ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਦਾ ਦਾ ਦਾ
ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਦਾ ਦਾ ਦਾ
ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਦਾ ਦਾ ਦਾ

ਧੋਲਣਾ ਤੁ ਚੱਨ ਮੇਂ ਚਕੋਰ, ਸੱਦੇ ਵਰਗਾ ਨ ਹੇਰ, ਰਬ ਹਥ ਸੱਦੀ ਦੋਰ
ਧੋਲਣਾ ਤੁ ਚੱਨ ਮੇਂ ਚਕੋਰ, ਸੱਦੇ ਵਰਗਾ ਨ ਹੇਰ, ਰਬ ਹਥ ਸੱਦੀ ਦੋਰ
ਧੋਲਣਾ ਤੁ ਚੱਨ ਮੇਂ ਚਕੋਰ, ਸੱਦੇ ਵਰਗਾ ਨ ਹੇਰ, ਰਬ ਹਥ ਸੱਦੀ ਦੋਰ
ਧੋਲਣਾ ਤੁ ਚੱਨ ਮੇਂ ਚਕੋਰ, ਸੱਦੇ ਵਰਗਾ ਨ ਹੇਰ, ਰਬ ਹਥ ਸੱਦੀ ਦੋਰ
ਧੋਲਣਾ...

ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਦਾ ਦਾ ਦਾ
ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਦਾ ਦਾ ਦਾ
ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਦਾ ਦਾ ਦਾ
ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਦਾ ਦਾ ਦਾ

ਦੁਨਿਯਾ ਯਾਰਾ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗਿ ਨਾਲ ਪੈਡਿ ਨਯੇ ਛੰਗਿ
ਦੁਨਿਯਾ ਯਾਰਾ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗਿ ਨਾਲ ਪੈਡਿ ਨਯੇ ਛੰਗਿ
ਦੁਨਿਯਾ ਯਾਰਾ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗਿ ਨਾਲ ਪੈਡਿ ਨਯੇ ਛੰਗਿ
ਦੁਨਿਯਾ ਯਾਰਾ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗਿ ਨਾਲ ਪੈਡਿ ਨਯੇ ਛੰਗਿ
ਸੂ਼ਣ ਯਾਰਾ ਬੋਲੇ ਏਕ ਤਾਰਾ ਮੇਹਨਦੀ ਦਾ ਯਾਰਾ

ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਦਾ ਦਾ ਦਾ
ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਦਾ ਦਾ ਦਾ
ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਦਾ ਦਾ ਦਾ
ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਦਾ ਦਾ ਦਾCredits
Writer(s): Yogesh, Sanjeev Anand, Shahab Allahabadi, Daler Mehndi
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link