Dum dum dum

డుం డుం డుం నటరాజు ఆడాలి పంబ రేగాలిరా
జండాపై కపిరాజు ఎగరాలి నేల జాబిల్లిగా
గుండెల్లో గురి ఉంటే ఎదగాలి తారలే కళ్ళుగా
నీ మాటే నీ బాటై సాగాలి సూటి సూరీడుగా
బ మాట నుంచి భా మాటదాక నాదేనురా పైఆట
ఆడితప్పనేమాట అయ్యా చూపిన బాట నమ్మినోళ్ళకిస్తా నా ప్రాణం

డుం డుం డుం నటరాజు ఆడాలి పంబ రేగాలిరా
జండాపై కపిరాజు ఎగరాలి నేల జాబిల్లిగా

హే అల్లూరి దెబ్బ తెల్లోడి అబ్బా తొడగొట్టి చూపించరా
అల్లూరి దెబ్బ తెల్లోడి అబ్బా తొడగొట్టి చూపించరా
బ్రహ్మన్న పుత్రా హే బాలచంద్ర చెయ్యెత్తి జే కొట్టరా
పొగరున్న కొండ వెలుగున్న మంట తెలుగోడివనిపించరా
వేసంగి లోన పూసేటి మల్లి నీ మనసు కావాలిరా
అరె వెలిగించరా లోని దీపం అహ తొలగించరా బుద్ధిలోపం
ఓహో ఆత్మేరా నీ జన్మ తార సాటి మనిషేరా నీ పరమాత్మా

డుం డుం డుం నటరాజు ఆడాలి పంబ రేగాలిరా
జండాపై కపిరాజు ఎగరాలి నేల జాబిల్లిగా

చూపుంటే కంట్లో ఉపుంటే ఒంట్లో నీకేంటి ఎదురంటా
చూపుంటే కంట్లో ఉపుంటే ఒంట్లో నీకేంటి ఎదురంటా
నీవు నీకు తెలిసేలా నిన్ను నీవు గెలిచేలా మార్చాలిరా మన గీత
చిగురంతా వలపో చిలకమ్మా పిలుపో
బులపాఠం ఉండాలిరా
పెడవుల్లో చలి ఇలా పెనవేస్తే చలి గోల చెలగాటం ఆడాలిరా
అహ మారిందిరా పాత కాలం నిండు మనసొక్కటే నీకు మార్గం

డుం డుం డుం నటరాజు ఆడాలి పంబ రేగాలిరా
జండాపై కపిరాజు ఎగరాలి నేల జాబిల్లిగా
బ మాట నుంచి భా మాటదాక నాదేనురా పైఆట
ఆడితప్పనేమాట అయ్యా చూపిన బాట నమ్మినోళ్ళకిస్తా నా ప్రాణం

డుం డుం డుం నటరాజు ఆడాలి పంబ రేగాలిరా
జండాపై కపిరాజు ఎగరాలి నేల జాబిల్లిగా
డుం డుం డుం నటరాజు ఆడాలి పంబ రేగాలిరా
జండాపై కపిరాజు ఎగరాలి నేల జాబిల్లిగా

సాహిత్యం: వేటూరిCredits
Writer(s): Veturi Sundara Ramamurthy, Mani Sarma
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Link